Dlaczego my?

 • Niskie ceny
 • Brak opłat instalacyjnych
 • Bez ukrytych kosztów
 • Gwarancja dostępności na poziomie 99,5%
 • Solidny sprzęt renomowanych firm
 • Najnowsza technologia dla Twojej wygody

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Rozdział I - definicje zawarte w regulaminie

hosting www - wirtualny serwer

Usługobiorca serwera www - podmiot korzystający z usługi w okresie abonamentowym lub testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa. Usługobiorcą może być firma lub osoba fizyczna.
Usługa - usługa świadczona na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawce o parametrach określonych w specyfikacji usługi.
Informacja handlowa - informacja zdefiniowana w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług serwera www drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Regulamin usługi - dokument regulujący zasady korzystania z poszczególnych usług świadczonych przez Usługodawcę.
Specyfikacja usługi - charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej Usługodawcę.
SLA - Gwarancja jakości usług - Service Level Agreement.
Dane kontaktowe - dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Usługobiorcy oraz kontakt z Usługobiorcą: imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub korespondencyjny, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail.
Kontakt techniczny - osoba wskazana przez Usługobiorcę do kontaktu z Usługodawcą, której przysługuje prawo do pełnego zarządzania kontem w imieniu Usługobiorcy hostingu stron internetowych.
Siła wyższa - nieprzewidywalne, niezależne od Usługodawcy zdarzenie, związane ze zjawiskami atmosferycznymi, innymi zjawiskami naturalnymi oraz sytuacjami o charakterze konfliktu społecznego lub zbrojnego.
Przerwa techniczna - przerwa w dostępie do usługi serwera www, spowodowana zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi.
Awaria - niepoprawne działanie usługi lub całkowity brak dostępu do niej.

Rozdział II - postanowienia ogólne

 •     Rejestracja konta w systemie Usługodawcy, złożenie oraz opłacenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu zamawianej usługi serwera www.
 •     Akceptując regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę.
 •     Zamówienia usługi serwera www dokonuje się za pomocą panelu zamówień lub poprzez pocztę e-mail.
 •     Usługobiorca zobowiązany jest do podania kompletnych danych kontaktowych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługodawca hostingu stron internetowych nie odpowiada za niepoprawność podanych danych.
 •     Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Usługobiorcę danych kontaktowych poprzez żądanie przesłania kopii dokumentów weryfikacyjnych (np. kopii dowodu osobistego, wpisu EDG lub potwierdzenia nadania NIP).
 •     Jeśli Usługobiorca nie udostępni kopii dokumentów Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia usługi.
 •     Zakładanie wielu kont abonenckich przez ten sam podmiot jest zabronione. Usługodawca umożliwia przypisanie do jednego konta abonenckiego wielu usług.
 •     W sprawach związanych z usługami kontaktować się z Usługodawcą mogą tylko: Usługobiorca, osoba wyznaczona do kontaktu technicznego.


Rozdział III - zawarcie umowy, czas trwania i rozwiązanie umowy

 •     Zawarcie umowy następuje drogą elektroniczną wskutek złożenia zamówienia na usługę za pośrednictwem strony hosting-plock.pl lub poprzez pocztę e-mail.
 •     Umowa z Usługobiorcą może być zawarta w formie pisemnej.
 •     Usługobiorca będący osobą fizyczną ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 •     Na 60, 30, 7, 3 i 1 dzień przed końcem okresu abonamentowego Usługobiorca zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie wygaśnięcia usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 •     7 dni przed wygaśnięciem usługi zostanie wystawiona faktura pro forma, której opłacenie jest jednoznaczne z przedłużeniem umowy i musi zostać opłacona najpóźniej do ostatniego dnia terminu płatności.
 •     Wypowiedzenie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.
 •     Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w wyniku nieprzestrzegania regulaminu bądź obowiązującego prawa przez Usługobiorcę.


Rozdział IV - płatności

 •     Zamówione usługi mogą zostać opłacone za pośrednictwem następujących metod płatności: przelew bankowy, przekaz pocztowy
 •     Usługobiorca zobowiązuje się uiścić opłatę zgodnie z otrzymaną drogą elektroniczną fakturą pro forma, w terminie wynikającym z otrzymanej faktury.
 •     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.
 •     Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania płatności na koncie Usługodawcy.
 •     Zaksięgowana opłata za usługi podlega zwrotowi z uwzględnieniem czasu działania usługi w przypadku: Usługodawca wypowie umowę z przyczyn niezależnych od Usługobiorcy, Usługobiorca wypowie umowę z przyczyn zależnych od Usługodawcy, Usługobiorca będący osobą fizyczną złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia.
 •     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług. O tej zmianie poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Nowy cennik obowiązuje Usługobiorcę podczas przedłużania umowy.
 •     W przypadku braku zaksięgowania opłaty w dniu wygasania usługi zostanie ona zablokowana.


Rozdział V - prawa, obowiązki, odpowiedzialność Usługodawcy

 •     Usługodawca może odmówić Usługobiorcy udostępnienia zamówionych usług w przypadku: przypuszczenia, że usługa będzie wykorzystywana w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub łamiąca obowiązujące prawo i postanowienia regulaminu, Usługobiorca w przeszłości zalegał z opłatami.
 •     Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Usługobiorca nadmiernie lub w niewłaściwy sposób eksploatuje jego zasoby. Jeżeli Usługobiorca w terminie 14 dni od momentu otrzymania takiej informacji nie usunie przyczyn problemu, Usługodawca zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, o czym poinformuje go z trzydniowym wyprzedzeniem za pomocą poczty elektronicznej. W takiej sytuacji Usługobiorcy przysługuje zwrot opłaty poniesionej na rzecz Usługodawcy proporcjonalny do niewykorzystanego okresu abonamentowego.
 •     Usługodawca w ramach umowy świadczy podstawową pomoc techniczną związaną z zakupioną usługą.
 •     Usługodawca może odmówić udzielenia pomocy technicznej, jeśli wykracza ona poza zakres podstawowej pomocy lub gdy Usługobiorca nie uiścił opłaty za dodatkowe zlecenie.
 •     Do podstawowej pomocy technicznej nie zalicza się modyfikacji skryptów, instalacji i konfiguracji usług, instalacji skryptów, itp.
 •     Ceny dodatkowej pomocy technicznej ustalane są indywidualnie.
 •     Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone przez Usługobiorcę na udostępnionych mu usługach.
 •     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi bądź nienależyte wykonanie usługi: w wyniku działania wirusów lub robaków komputerowych, uzyskania nieautoryzowanego dostępu do konta Usługobiorcy przez osoby trzecie, korzystania z usług w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w wyniku działania siły wyższej, w wyniku awarii oprogramowania lub sprzętu, której nie można było przewidzieć, ani zapobiec przed zdarzeniem, w wyniku awarii lub innych zdarzeń podmiotów, z usług których korzysta Usługodawca.
 •     Odpowiedzialność Usługodawcy jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Usługobiorcę.
 •     Usługodawca ma prawo zawiesić lub całkowicie usunąć usługę w przypadku gdy Usługobiorca złamie którekolwiek z postanowień niniejszczego regulaminu lub regulaminu zamawianej usługi.


Rozdział VI - prawa, obowiązki, odpowiedzialność Usługobiorcy

 •     Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego opłacania usług.
 •     Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi takimi jak hasła pocztowe i dostępowe.
 •     Usługobiorcy zabrania się używania usług i przechowywania danych niezgodnych z regulaminem oraz polskim prawem.
 •     Usługobiorca ma prawo udzielić innym podmiotom upoważnienia do zarządzania jego kontem i usługami, dodając upoważnioną osobę jako kontakt techniczny.
 •     Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie osoby ustanowionej jako kontakt techniczny.
 •     Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za jego dane znajdujące się na serwerach Usługodawcy.
 •     W związku z nieprawidłowym korzystaniem z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca może dochodzić odszkodowania za straty poniesione przez Usługodawce.
 •     Usługobiorcy zabrania się rozsyłania spamu z serwerów Usługodawcy.
 •     Usługobiorcy zabrania się udostępniania, zamieszczania i rozpowszechniania materiałów niezgodnych z prawem, łamiących prawa autorskie lub naruszających dobra osobiste. W przypadku wykrycia takich działań Usługodawca zablokuje konto Usługobiorcy.
 •     W przypadku nadmiernego obciążania serwera lub infrastruktury, które będzie wpływać negatywnie na jakość usług świadczonych innym Usługobiorcom, Usługodawca ma prawo zablokować konto. Usługobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną.


Rozdział VII - reklamacje

 •     W przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania usługi przez Usługodawcę, Usługobiorca może złożyć zażalenie w formie pisemnej drogą elektroniczną (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ). Zgłoszenie powinno zawierać:

    - dane kontaktowe,
    - nazwę usługi/nazwę konta,
    - uzasadnienie reklamacji,
    - w przypadku wysyłania zgłoszenia pocztą: podpis, datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
    - w przypadku wysłania drogą elektroniczną: wysłanie zgłoszenia z autoryzowanego adresu e-mail.

 •     Zgłoszenia niepełne nie zostaną rozpatrzone, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną.
 •     Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. O decyzji Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną.


Rozdział VIII - gwarancja jakości - SLA

 •     Usługi oferowane przez Usługodawcę są monitorowane w trybie 24/7.
 •     Usługodawca gwarantuje czas dostępności usług na poziomie co najmniej 99,5% w ciągu roku.
 •     W przypadku ciągłej niedostępności usługi powyżej 12 godzin, Usługobiorcy przysługuje rekompensata w formie przedłużenia czasu trwania usługi według uznania Usługodawcy.
 •     Przerwy techniczne realizowane będą w godzinach od 00:00 do 06:00 czasu środkowoeuropejskiego jeśli będzie to możliwe.
 •     Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o planowanej przerwie technicznej z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin.
 •     Do awarii nie stosuje się postanowień procedur reklamacyjnych.
 •     W przypadku wystąpienia awarii Usługodawca zobowiązuje się w ciągu 1 godziny w dni robocze oraz najszybciej jak to będzie możliwe w dni wolne do podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii.
 •     Usługodawca nie odpowiada za szkody i awarie spowodowane zamierzonymi działaniami Usługobiorcy, tj instalacja niesprawdzonego oprogramowania, zmiany w systemie, itp.


Rozdział IX - ochrona danych osobowych

 •     Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204).
 •     Usługobiorca ma prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia jego danych osobowych z bazy Usługodawcy. Usunięcie danych osobowych jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.


Rozdział X - zmiany w umowie

 •     Przy rozszerzeniu usługi z tańszej na droższą Usługobiorca opłaca różnicę cen pomiędzy usługami za pozostały do wykorzystania okres abonamentu. Usługa droższa zostaje uaktywniona bezzwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę odpowiedniej wpłaty z tytułu zmiany zakresu usługi.
 •     Przy przejściu z usługi droższej na tańszą nie przysługuje Usługobiorcy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną do końca abonamentu usługę droższą.
 •     Usługobiorca, który chce dokonać zmian w umowie musi powiadomić o tym Usługodawcę drogą elektroniczną (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) lub pocztą tradycyjną (na adres podany w zakładce Kontakt).


Rozdział XI - postanowienia końcowe

 •     Usługobiorca niebędący osobą fizyczną upoważnia Usługodawcę do umieszczenia jego danych na liście referencyjnej.
 •     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów dodatkowych. O wprowadzonych zmianach Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie. Jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji Usługobiorca nie zgłosi zastrzeżeń, jest to jednoznaczne z zaakceptowaniem zmian. Niezaakceptowanie zmian jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z terminem wypowiedzenia 7 dni.
 •     Regulaminy dodatkowe określają zasady korzystania z poszczególnych usług.
 •     Wszelkie spory, wynikłe pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, których nie uda się załatwić polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 •     W sprawach nieuregulowanych regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 •     Aktualny Regulamin oraz Regulaminy dodatkowe dostępne są na stronie hosting-plock.pl

    Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 czerwiec 2013 roku i obowiązuje do odwołania.

Facebook DirectAdmin Stopka